Kunskap Fler män än kvinnor är chefer. Men när medarbetare beskriver ett bra chefskap är det kvinnliga egenskaper som lyfts upp som positiva. Dessutom värderas kvinnliga chefer lika positivt av sina medarbetare som manliga chefer. Det visar en ny avhandling i psykologi från Stockholms universitet.

Kvinnor dominerar sedan många år de svenska universiteten och högskolorna. Ungefär lika hög andel kvinnor som män finns representerade i riksdag och regering. Men fortfarande är det fler män än kvinnor som är chefer. Framför allt på toppositioner i svenska börsbolag. I avhandlingen Women and men in management. Stereotypes, evaluation and discourse från Stockholms universitet undersöks uppfattningar och antaganden om kvinnor och män som ledare.

– Genom att direkt jämföra personers generella bilder av manliga och kvinnliga chefer med värderingen av den egna chefen kom nyanser fram som annars är svåra att upptäcka. Jag fann en koppling mellan dessa som kan betyda att fördomar kring chefskap och kön påverkar värderingen av enskilda chefer, säger Hanna Li Kusterer, forskare i psykologi vid Stockholms universitet.

I avhandlingen genomförs även en analys av en bok ur ett projekt från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle ämnat att främja jämställdhet bland chefer i svenskt näringsliv. Denna analys kan öka förståelsen för varför den extremt ojämlika könsfördelningen bland toppchefer finns kvar trots viljan att förändra.

– Det blir motsägelsefullt och problematiskt när individens valfrihet understryks, samtidigt som ansvaret för hem och familj antas ligga hos kvinnorna. Har alla möjlighet att välja en utbildning och karriärväg som leder till chefspositioner? Varför kan inte männen tillskrivas lika stort ansvar för hemarbete? Hur kan vi, både män och kvinnor, kombinera karriär och barn? Detta är några av de frågor som väcks utifrån denna analys, menar Hanna Kusterer.