Kunskap Att chefa i det offentliga eller i ett privatägt företag innebär förstås olika förutsättningar. Nu visar en ny studie att chefer i privat och offentlig sektor har väldigt olika karaktärsdrag – som dessutom verkar förändras med åren.

En ny studie från Göteborgs universitet visar att chefer i privat och offentlig sektor har fundamentalt olika personligheter. Det rapporterar tidningen Chef, som tagit del av resultaten. Forskarna har behandlat 9 000 personlighetstester av personer som sökt en chefstjänst inom offentlig eller privat sektor mellan åren 2006 och 2012. Några av de områden där forskarna hittade tydliga skillnader mellan grupperna var beslutsförmåga, stresstålighet, arbetsstruktur, tolerans, socialt intresse, stresstålighet och beslutsfattande.

Det verkar som att det trots allt ligger en del i gamla stereotypa bilder av den hänsynslösa (men effektiva) toppchefen inom näringslivet och den empatiske (men obeslutsamme) diton inom det offentliga. Det verkar dock vara en tidsstyrd skala. Detta då chefer inom det offentliga bland annat verkar bli mer toleranta i takt med att åren vid rodret blir fler, medan ledarna inom det privata förlorar socialt intresse och tolerans för andras olikheter med tiden. Forskarna konstaterar till och med att höga privata chefers toleransnivå är att betraktas som "anmärkningsvärt låg".

När det gäller arbetsstruktur är de offentliga cheferna också mindre strukturerade än sina privata motsvarigheter, vilket gör att de lättare blir stressade av korta deadlines. Dock verkar de båda kategorierna ha gemensamt att de blir mindre strukturerade ju högre upp i hierarkierna de stiger. Detta förklaras av forskarna med att högre chefer oftast får mer strukturstöd, vilket gör att de helt enkelt inte behöver vara så strukturerade. Dock verkar offentliga chefers stresstålighet öka med rutin medan deras gelikar inom det privata verkar blir mer lättstressade ju högre i hierarkin de befinner sig. Parallellt uppvisar de privata ledarna en betydligt bättre beslutsförmåga – utom på mellanchefsnivå – där de två grupperna verkar ungefär lika beslutsstarka.

Studien påvisar alltså att människor med en viss typ av karaktärsdrag söker sig till en viss sektor, men frågan om vad som orsakar vad i det långa loppet tvistar de lärde om.

– Det är inte alla kollegor som skulle hålla med mig, men jag menar att alla kan förändra sin personlighet även efter 14 års ålder. Samtidigt tror jag att resultaten visar hur man förväntar sig att man ska bete sig inom en viss sektor och på en viss nivå, säger studiens initiativtagare Trevor Archer till tidningen Chef.