Att ha motiverade medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare för företag då omvärlden är i snabb utveckling. Förändringar sker ideligen och därmed förändras också kraven kontinuerligt. Har ni tillräcklig kunskap om era medarbetares arbetsprestation och motivation för att fatta rätt beslut i den situation ni befinner er i?

Vi möter ofta företagsledningar och HR-avdelningar som i samband med förändringar upplever att de har för lite kunskap om hur situationen är egentligen.

Men en tydlig bild av nuläget är det lättare att ta rätt beslut för framtiden. Vi tar tillsammans fram ett antal kritiska frågeställningar som vårt uppdrag ska ge svar på.

Samtal med alla

Antenns arbete bygger på en gedigen tro på individens unika kapacitet och kraften i det personliga mötet. Därför ingår alltid individuella samtal i vårt upplägg. I samtalet vidimeras, justeras och kompletteras tidigare registrerad information avseende kompetens.

Viktigt är också att varje medarbetare får berätta om sin upplevelse av situationen och att både önskemål och oro för framtiden ges utrymme. På så sätt ökar vi informations-inhämtningen och säkerställer att individen får ge hela sin bild, men kan förbli anonym.

Analys

Antenn sammanställer och analyserar underlaget. I en rapport redovisas resultatet och förslag på eventuella åtgärder ges vid behov.

Tre exempel:

  • För ett statligt verk genomfördes en temperaturmätning av en grupps upplevda situation och arbetsmiljö efter en större förändring. Syftet med mätningen var att få en bild av hur förändringen gått och behov av eventuella ytterligare insatser.

  • Antenn genomförde en nulägesansalys för en regional verksamhet i samband med en större förändring för att ge en bild av den upplevda belastningen och behov av extra insatser. Syftet med uppdraget var också att ge individen en "ventil" under den utdragna processen.

  • Kartläggning av medarbetarnas kompetens och motivation inför en förändring av verksamheten inom ett internationellt tillverkningsföretag. Syftet med kompetenskartläggningen var att tydliggöra komptensgap och att undersöka hur medarbetarnas ställde sig till de nya kraven.